آگهی مزایده عمومی ۱۴۱ قطعه پلاک ثبتی
آگهی مزایده عمومی ۱۴۱ قطعه پلاک ثبتی

شهرداری اهواز در نظر دارد...

شهرداری اهواز در نظر دارد تعداد ۱۴۱ قطعه پلاک ثبتی با کاربری مسکونی واقع در بخش سه فاز۵ مهرشهر را با شرایط و قیمت مناسب از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.