اگر وضعیت خوزستان خوب است، ادامه دهیم؛ چه لزومی دارد بحث کنیم؟!!
اگر وضعیت خوزستان خوب است، ادامه دهیم؛ چه لزومی دارد بحث کنیم؟!!

دکترمیرزاده منتقد جدی وضعیت انتخاباتی خوزستان است، وضعیتی که در آن میزان رای...

دکترمیرزاده منتقد جدی وضعیت انتخاباتی خوزستان است، وضعیتی که در آن میزان رای ثابت هر کاندیدا (بخوانید رای طایفه ای) بیش از هر معیار دیگری برای ورود به لیست ها و ائتلاف ها اهمیت دارد.
میرزاده می گوید این سیستم مسموم، مانع از ورودنخبگان و افراد شایسته به رقابت می شود . به تعبیر او در این وضعیت، هر که گونی رای داردنماینده می شود!