بسمه رب کلاهم
بسمه رب کلاهم

اهمیت و جایگاه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ⬅️ به قلم سمیرا جلیلی …. با برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال ۵۷ و سقوط نظام طاغوتی پهلوی ، جایگاه استثماری بانوان در دوره طاغوت نیز از بین رفتو زنانی که در دوره طاغوتنمیتوانستند در سرنوشت کشورموثر باشند در دوره نظام جمهوری اسلامی […]

⬅️ به قلم سمیرا جلیلی ….

با برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال ۵۷ و سقوط نظام طاغوتی پهلوی ، جایگاه استثماری بانوان در دوره طاغوت نیز از بین رفت
و زنانی که در دوره طاغوت
نمیتوانستند در سرنوشت کشور
موثر باشند در دوره نظام جمهوری اسلامی ایران گامهای موثری در روند و تحقق اهداف و ارمانهای انقلاب اسلامی
برداشتند.
این عامل نوید بخش حرکت توسعه در حرکت رو به رشد احاد ملت و اهداف عالیه نظام شد.

توجه شما را قبل بررسی جایگاه بانوان در اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین موارد معطوف مینمایم.

خانواده محکمترین بنیاد جامعه
و ثقل تعالی جامعه انسانی است خانواده دارای دو نگاه است
و انسان باید در ان طبق قانون
دارای دو جنبه باشد

رشد

نمو

رشد یعنی بزرگ شدن

نمو یعنی گریز از یک مرحله به مرحله دیگر

این دو عامل مکمل یکدیگرند
همانطوریکه در بینش اسلامی
عقل و ایمان مکمل یکدیگرند
انسانی که رشد کند اما نمو نکند
عمری برفنا دارد و همانطور انسانی که عقل داشته باشد اما ایمان نداشته باشد و یا بالعکس عمری بر فنا دارد.

حال مستفاد این عامل را اگر مورد بررسی قرار دهیم بدین نکته خواهیم رسید پس از رشد انسان وظیفه مسیر رسیدن به نمو بر عهده بانوان یا همان مادران خانواده است.
نحوه پرورش و تحویل فرزندان به اجتماع همان فرهنگ سازی است.
بنابراین بصراحت جایگاه ارزشمند بانوان انهم در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۴۰ درصد ان را همین بانوان تعیین میکنند به وضوح نمایانگر میشود.

حال ارزش زن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنگرید.

اصل دهم مرتبط با حفظ قداست و ارزش قداست زنان و مردان در تحکیم بنیان خانواده است

اصل بیستم یکسان و همسان بودن

جایگاه زنان و مردان است
و همه آنان را از جایگاه حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین شرعی یکسان میداند.

یکی از اصولی که دولت باید پیگیری نماید و مورد اهتمام قانون اساسی است
تشکیل بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست است زیرا منطبق با اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین حقوق با امعان نظر به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زنان توجه شده چرا که توجه به عاطفه و احساسات مادری قوی تر از عواطف انسانی است.

اهمیت زنان باید مورد اهتمام قرار گیرد و بر پایه آیات قرآن با حفظ وحدت و همبستگی کرامت به انان نگریست
واعتصموابحبل لله جمیعا ولاتفرقوا
بیانگر همین عامل است

به این مورد توجه نمایید

همانگونه که در شناسنامه سجل هویت انسان ها نام پدر و مادر بعنوان والدین درج میگردد
قطعا باید در کارت ملی افراد نیز نام مادران درج گردد.
باعنایت به آنچه ذکر شد نتیجه برانست که همگان باید به جایگاه ارزش زنان توجه نمایند.

زنان در قوانین موضوعه
قانون آیین های دادرسی کیفری و مدنی ، تجارت ، قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی و دیگر قوانین اهمیت والایی دارند که آنان را به اطلاع خواهم رساند.

🔰 سمیرا جلیلی ۱۱ مهر ۹۹