عبورشهرداری ازبحران های پی درپی
عبورشهرداری ازبحران های پی درپی

ازشوراهای گذشته درس بگیریید…

درشرایط کنونی اعتصابات برخی ازشرکت هایانهادهای گوناگون بدلیل مشکلات اقتصادی وعدم دریافت حقوق دراستان خوزستان نمودبارزی ازمشکلات اقتصادی کشوروتاثیرآن برسطوح مختلف جامعه نمایان می سازد.درچنین شرایطی شهرداری مسجدسلیمان باگذرازبحران های مالی توانسته است حقوق چندماه کارکنان راپرداخت نمایدوازسویی دیگردرعرصه سازندگی لحظه ی درنگ نکند.شهرداری مسجدسلیمان درچندسال اخیرگذشته یاعوامل گوناگونی ازجمله:اختلاف بین اعضای شورا،اعمال نفوذبرخی ازقدرت هاازبیرون یه شوراوشهرداری،منصوب شدن افرادغیرکارآمددرمسندشهرداری وتخریب شهرداران موفق وبرکناری آنان و…برپیکره بی جان شهرداری سیلی های نامهربانی واردآورده است.حال پس ازعبورازاین آزمون وخطاهاآیاتجارب به دست آمده نبایستی درراه موفقیت ورقم زدن آینده ای روشن برای شهربه مددماآید.
شهردارمسجدسلیمان باتمام وجودوقت خودراصرف آبادانی نموده،اکنون نبایستی آقایان شوراایشان راحمایت وافرادناکارآمدازبدنه مدیریتی جداکنند؟آقایان شوراباتوجه یه پتانسیل هایی که درتک تک شماوجوددارداین فرصت رابخریدودرکنارشهردارباهدف توسعه وآبادانی شهرگام های محکمتری برداریدوچالش های پیش روی شهردارراباخردجمعی مرتفع کنیدکه این نشانگررشدوتعالی مجموعه خواهدبودوباوحدت وهمدلی برمشکلات غلبه نماییدنه اینکه انفرادی وسلیقه ی دربعضی امورگام بردارید.http://tolo-khz.ir